منشور اخلاقي
 • خلاقيــت و نــوآوري را بــا ارتقــاي فرهنــگ گفتمــان و كار گروهــي در بيــن كاركنــان خــود اشــاعه داده و محيطــي مشــاركتي را بــراي آنــان فراهــم آورد.
 • لياقــت و شايســتگي كاركنــان خــود را بــا رفتــاري مبتنــي بــر حفــظ كرامــت انســاني و متكــي بــر رعايــت ارزشهــاي بنياديــن (خالقيــت و نــوآوري، مســئوليت پذيري و صداقــت، شــفافيت و رضايــت) ارتقــاء دهــد.
 • يادگيــري و رشــد را بــا توانمنــد ســازي كاركنــان نهادينــه نمــوده تــا زمينــه ســاز ايجــاد يــك ســازمان يادگيرنــده بــا نــام شــركت صنايــع پتروشــيمي خليــج فــارس گــردد.
 • جديــت و وجــدان كاري را تــوام بــا حفــظ مســئوليت پذيــري، رازداري، امانــت داري، عدالــت، نظــم و انضبــاط مــورد اهتمــام ويــژه قــرار دهــد.
 • فكـر و انديشـه خـلاق را سـر لوحـه كليـه فعاليتهـاي شـركت قـرار داده، بـا پذيـرش پيشـنهادها و انتقادهـاي سـازنده و منصفانـه ذينفعـان نسـبت بـه اصـاح امـور اقـدام نمايد.
 • ايمنـي و سـامت كاركنـان خـود را از طريـق نهادينـه نمـودن ايمنـي، بهداشـت جسـم و روان و صيانـت از محيـط زيسـت تاميـن نما يد .
 • رضايتمنــدي ذينفعــان را بــا ايجــاد محيطــي شــفاف و روابطــي مبتنــي بــر صداقــت پايــه گــذاري نمــوده و بــا تكيــه بــر منافــع مشــترك و احتــرام متقابــل اهتمــام ورزد.
 • سـپاس، تكريـم و خدمـت بـه كاركنـان و جامعـه را از اهـداف اصلـي شـركت دانسـته و بـراي انجـام آن از هيـچ كوششـي دريـغ ننما يد .
 •  
  ايـن شـركت متعهـد مـي گـردد بـا اسـتعانت از خداونـد سـبحان و بـا الگـو قـرار دادن سـيره و روش پيشـوايان خـود ضمـن تقويـت شـعائر دينـي و ملـي، همـكاران محتـرم و ارجمنـد را در اجـراي ايـن منشـور يـاري رسـاند.
  امتیازدهی
  میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
  ارسال نظرات
  نام  
  آدرس پست الکترونیکی شما    
  شماره تلفن
  توضیحات  
  تغییر کد امنیتی  
  کد امنیت  
   
  Powered by DorsaPortal