پيام هيات مديره

سهامداران عزیز و گرامی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خداونــد بــزرگ را سپاســگزاریم کــه یکســال دیگــر توفیــق خدمــت، تــلاش و کوشــش بــه مــا عنایــت نمــود و هــم اینــک آمــاده ایــم نتایــج فعالیت هــای یکســاله هیئــت مدیــره، مدیــران و کارکنان شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس را تقدیــم مجمــع محتــرم عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان گرامــی ســهام نماییــم. ســال گذشــته هماننــد ســال های قبــل مســیر پــر فــراز و نشــیبی را در عرصه هــای گوناگــون طــی نمودیــم کــه تأثیــرات مســتقیم و غیر مســتقیمی بــر فعالیت هــا و اقدامــات شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس و فضــای کســب و کار داشــته اســت. نوســانات قیمــت نفــت، تغیــر و تحــولات نــرخ ارز، شــرایط محیطــی بــازار محصــولات نفتــی و پتروشــیمیایی، شــرایط سیاســی و اقتصــادی حاکــم بــر منطقه، نتایج حاصــل از توافقات برجــام، ورود تیم های مذاکــرات ســرمایه گذاری بــه ایــران، ورود رقبــای داخلــی و خارجــی جدیــد ،بازارهای کشــورهای همســایه بویژه عراق، ریســک های عملیاتی، مدیریت پــروژه طرح هــای توســعه ای، بازارهــای اشــباع شــده، ریســک های مالــی از جملــه مــواردی اســت کــه می تــوان بــه آنهــا اشــاره نمــود. شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس در ســال گذشــته ســعی نمــوده بــا پیاده ســازی برنامــه اســتراتژیک خــود در جهــت تحقــق اهــداف راهبــردی تدوین شــده گام بردارد و در این مســیر همواره تحولات و شــرایط محیطی را رصــد کــرده و بــا توجــه بــه حساســیت های موجــود مســیر حرکــت خــود را مورد بازنگــری و اصــلاح قــرار داده و در زمــان مناســب اقدامــات لازم را برنامــه ریــزی و اجــرا کنــد. هــر چنــد کــه طــی طریــق در ایــن مســیر بــا کــم و کاســتی هایــی مواجــه بــوده و نتوانســته ایــم صــد درصــد آنچه را شایســته شــما عزیزان اســت بدســت آوریــم، امــا ایمــان و اطمینــان داریــم کــه بــا یــاری پــروردگار متعــال و همراهــی شــما خوبــان قــادر خواهیــم بــود مســیر هــای ســخت تــر و متلاطــم تر را پشــت ســر گذاشــته و اهــداف ترســیم شــده را محقــق ســازیم. در ســال گذشــته همچــون ســنوات قبــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس اســتراتژی کلــی خــود "توســعه و ارزش آفرینــی پایــدار" را پیگیــری و برنامه هــای عملیاتــی خــود را براســاس آن تدویــن نمــوده اســت و ارزیابــی عملکــرد خــود و شــرکت هــای تابعــه را هــر ســه مــاه یکبــار درحــوزه هــای مختلــف بــر اســاس روش ارزیابــی متــوازن رصــد کــرده و کنتــرل هــای لازم را مبــذول داشــته اســت.

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal