تاریخچه

سابقه ثبتی و مصوبه های مربوط به تشکیل، تغییرات و نوع فعالیتهای شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:
الف- شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) در تاریخ 1370.12.27تحت شماره89243 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. لیکن در تاریخ 1372.7.24نام شرکت به بازرسان فنی ایران(سهامی خاص) و در تاریخ 1383.9.24نام شرکت به پتروشیمی خلیج فارس (سهامی خاص) تغییر نموده است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران خیابان کریم خان زند شماره 38 می باشد.

ب- به موجب مصوبه مورخ 1386.11.24هیئت محترم وزیران، شرکت در لیست شرکت های مشمول واگذاری قرار گرفته است. بر اساس نامه معاون محترم حقوقی امور مجلس، استان ها و تفریغ بودجه، به معاون محترم وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت اصلی صنایع پتروشیمی اعلام شده است که وفق بند ((ج)) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران مصوب سال 1383 و بند 3 ماده 18 قانون اصلاح ماخذ قانونی فوق الذکر و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 1387 ، اسامی
شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند صرفا در مدت قانونی واگذاری از مقررات حاکم بر شرکت های دولتی مستثنی می باشد، که در این رابطه طبق جدول پیوست بند 3 تصویب نامه هیئت واگذاری در تاریخ 1387.9.6، شرکت پتروشیمی خلیج فارس ( سهامی خاص) مشمول واگذاری اعام شده و مقرر گردید بر اساس بند (ح) ماده 19قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران انجام شود.
ج- به استناد مفاد بند 3 مصوبه شماره 148871.110.2.88مورخ 1388.9.4هیئت واگذاری موضوع فصل هفتم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران مقرر گردید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با انتقال سهام شرکت های پتروشیمی، ره آوران، مبین، نوری(برزویه)،بندر امام، بوعلی سینا، فجر،عملیات غیرصنعتی،بازرگانی پتروشیمی، مدیریت توسعه، پتروشیمی بین الملل، خوزستان، پارس، عملیات غیرصنعتی پازارگاد، اروند، تندگویان متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبدیل به شرکت هلدینگ گردد و صددرصد سهام شرکت هلدینگ نیز از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شود.

در همین راستا به موجب مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اجرای طرح الفین دوازدهم توسط شرکت پتروشیمی خلیج فارس منتفی گردیده و همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1389.2.11صاحبان سهام ضمن تصویب اساسنامه جدید نام شرکت به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و نوع آن به سهامی عام تغییر یافت. اساسنامه فوق به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و تغییرات اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردیده است.

Powered by DorsaPortal