گزارش تصویری از کمک های شرکت پتروشیمی خلیج فارس و شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ به زلزله زدگان
1396/08/29
 • ارسال کمک های شرکت پتروشیمی اروند به زلزله زدگانارسال کمک های شرکت پتروشیمی اروند به زلزله زدگان
  ارسال کمک های شرکت پتروشیمی اروند به زلزله زدگان
 • ارسال کمک های شرکت پتروشیمی اروند به زلزله زدگانارسال کمک های شرکت پتروشیمی اروند به زلزله زدگان
  ارسال کمک های شرکت پتروشیمی اروند به زلزله زدگان
 • ارسال کمک های شرکت پتروشیمی اروند به زلزله زدگانارسال کمک های شرکت پتروشیمی اروند به زلزله زدگان
  ارسال کمک های شرکت پتروشیمی اروند به زلزله زدگان
 • ارسال کمک های شرکت پتروشیمی اروند به زلزله زدگانارسال کمک های شرکت پتروشیمی اروند به زلزله زدگان
  ارسال کمک های شرکت پتروشیمی اروند به زلزله زدگان
 • ارسال کمک های شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به زلزله زدگانارسال کمک های شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به زلزله زدگان
  ارسال کمک های شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به زلزله زدگان
 • ارسال کمک های شرکت پتروشیمی فجر به زلزله زدگانارسال کمک های شرکت پتروشیمی فجر به زلزله زدگان
  ارسال کمک های شرکت پتروشیمی فجر به زلزله زدگان
 • ارسال کمک های شرکت پتروشیمی ایلام به زلزله زدگانارسال کمک های شرکت پتروشیمی ایلام به زلزله زدگان
  ارسال کمک های شرکت پتروشیمی ایلام به زلزله زدگان
 • ارسال کمک های شرکت پتروشیمی ایلام به زلزله زدگانارسال کمک های شرکت پتروشیمی ایلام به زلزله زدگان
  ارسال کمک های شرکت پتروشیمی ایلام به زلزله زدگان
 • ارسال کمک های شرکت پتروشیمی ایلام به زلزله زدگانارسال کمک های شرکت پتروشیمی ایلام به زلزله زدگان
  ارسال کمک های شرکت پتروشیمی ایلام به زلزله زدگان
 • ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29
  ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29
 • ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29
  ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29
 • ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29
  ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29
 • ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29
  ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29
 • ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29
  ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29
 • ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29
  ارسال کمک های مردمی هلدینگ به زلزله زدگان96.8.29

Powered by DorsaPortal