دوره 196 از تاریخ 1397/05/05 لغایت 1397/06/11
کارگزار تولیدکننده نام کالا
نام کارگزارنام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)حداقل عرضه (تن)قیمت پایه (ریال)مکان تحویلنوع معاملهنوع تسویه
بانک تجارتزایلین مخلوطپتروشیمی بندرامام5002037038انبار کارخانهسلفنقدی
بانک تجارتبنزنپتروشیمی بندرامام10002035380انبار کارخانهسلفنقدی
بانک سامانارتوزایلنپتروشیمی برزویه3002038896انبار کارخانهنقدینقدی / اعتباری
بانک سامانآروماتیک سنگینپتروشیمی برزویه2002028631انبار کارخانهنقدینقدی
بانک آیندهپلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام2205053699انبار کارخانهنقدینقدی
بانک آیندهپلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jپتروشیمی ایلام5065047006انبار کارخانهنقدینقدی
12345678910...