دوره 193 از تاریخ 1397/02/25 لغایت 1397/02/29
کارگزار تولیدکننده نام کالا
نام کارگزارنام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)حداقل عرضه (تن)قیمت پایه (ریال)مکان تحویلنوع معاملهنوع تسویه
بانک مسکنپلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند5065035950انبار کارخانهنقدینقدی / اعتباری
بانک مسکنپلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند2005035231انبار کارخانهنقدینقدی / اعتباری
بانک مسکنپلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروند2205037747انبار کارخانهنقدینقدی / اعتباری
سهم آشناپلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامام5005050904انبار کارخانهسلفنقدی
بانک آیندهپلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامام5005047830انبار کارخانهسلفنقدی
تامین سرمایه نوینپلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامام5005047830انبار کارخانهسلفنقدی
12345